privatlivspolitik

1.                    introduktion

Vi er glade for den interesse, du har udvist for os som kunde. Vi er meget opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger og overholder den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Denne privatlivspolitik har til formål blandt andet at informere dig som kunde, om, hvorledes FIH A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, cvr.nr. 17029312, ("FIH"), behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

2.                    formål, indsamling og typer af personoplysninger

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at drive og udvikle vores forretning, herunder at kommunikere med dig.

 

Vi indsamler alene de personoplysninger, som du selv afgiver eller allerede har afgivet til os. De personoplysninger, som vi behandler om dig, udgør navnlig identifikations- og kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt dit CPR-nummer.

3.                    retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine personoplysninger, når du er i kontakt med os. Vores behandling af dine personoplysninger sker altid i overensstemmelse med de gældende nationale og internationale regler og standarder.

 

Når vi behandler dine personoplysninger er det, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale, vi har indgået med dig, eller for at vi kan forfølge en legitim interesse, der vejer tungere end dine interesser. Vores legitime interesse er at kunne drive og udvikle vores forretning. Behandlingen af dit CPR-nummer sker fordi det er påkrævet ved lov.

4.                    modtagere af dine personoplysninger

Vi udveksler alene dine personoplysninger med de modtagere, hvor det er nødvendigt:

·        Øvrige samarbejdspartnere og leverandører, som vi har godkendt til at bistå os i forbindelse med vores virksomhed i den almindelige drift.

·        Offentlige myndigheder, hvis udvekslingen er påkrævet ved lov.

5.                    opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysningerne behandles. Personoplysninger, som indgår i FIHs regnskabsmateriale, opbevares i 5 år efter afslutningen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

6.                    overførsel til tredjelande (uden for EU/EØS)

For de tilfælde, dine personoplysninger overføres til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, sikrer FIH, at overførslen altid sker på et lovligt grundlag. Overførselsgrundlaget kan bl.a. være en afgørelse fra EU-Kommissionen om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som modtageren er bundet af, eller EU-U.S. Privacy Shield, hvis modtageren er etableret i USA og certificeret under denne ordning. Du kan få yderligere information om overførsel til tredjelande ved at kontakte os som angivet nedenfor.

7.                    dine rettigheder som den registrerede

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Bemærk, at du altid har ret til at anmode om udøvelse af en rettighed, men at muligheden for at imødekomme din anmodning i visse tilfælde kan være begrænset, f.eks. fordi visse nærmere betingelser skal være opfyldt, eller en undtagelse heraf finder anvendelse. 

 

Du har således mulighed for at anmode om indsigt i og kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har også ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine personoplysninger, og denne ret kan gøres gældende til enhver tid, hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Herudover har du ret til at anmode om berigtigelse af ukorrekte oplysninger, sletning af dine personoplysninger og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Endelig har du ret til at anmode om dataportabilitet, dvs. at du kan anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få transmitteret disse personoplysninger til anden forhandler. I det omfang behandlingen af dine personoplysninger er baseret på en automatisk afgørelse, og denne afgørelse betydeligt påvirker dig, har du ret til ikke at være genstand for den automatiske afgørelse.

 

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

8.                    henvendelse og klage

Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, vil du anmode om en af de ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte Lene Nothlevsen på e-mail LNO@fih.dk eller telefonnummer 28 57 57 20.

 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger: Borgergade 28, 5.,1300 København K, tlf.nr. 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk.

9.                    ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum uden forudgående varsel, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

10.                  dato for seneste ændring af privatlivspolitikken

13/7-2018